Guru-Paramapara.jpg

GARIS PERGURUAN - GURU PARAMPARA 

Evam parampara-praptam imam rajarsayo viduh 

(Bhagavad-gita, 4.2)

(Ilmu pengetahuan yang paling utama ini diterima dengan cara sedemikian rupa melalui rangkaian garis perguruan guru-guru kerohanian, dan para raja  yang suci mengerti ilmu pengetahuan tersebut dengan cara seperti itu)

Bhagavad-gita - menurut aslinya diterima melalui garis perguruan:

1) Krsna

2) Brahma

3) Narada

4) Vyasa

5) Madhva

6) Padmanabha

7) Nrhari

8) Madhava

9) Aksobhya

10) Jaya Tirtha

11) Jnanasindhu

12) Dayanidhi

13) Vidyanidhi

14) Rajendra

15) Jayadharma

16) Purusottama

17) Brahmanya Tirtha

18) Vyasa Tirtha

19) Laksmipati

20) Madhavendra Puri

21) Isvara Puri, (Nityananda, Advaita)

22) Lord Caitanya

23) Rupa, (Svarupa, Sanatana)

24) Raghunatha, Jiva

25) Krsnadasa

26) Narottama

27) Visvanatha

28) (Baladeva) Jagannatha

29) Bhaktivinoda

30) Gaurakisora

31) Bhaktisiddhanta Sarasvati

32) His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

 

Sumber Bhagavad Gita- menurut aslinya, bagian pendahuluan.